Jakie dokumenty konieczne są do rozpoczęcia budowy?

Wypis z planu zagospodarowania przestrzennego

Jeśli działka zaklasyfikowana jest jako budowlana i jest już uwzględniona w planie zagospodarowania przestrzennego, konieczne jest jedynie wypełnienie wniosku o wydanie wypisu z owego planu. Taki wniosek należy złożyć w Wydziale Architektonicznym Urzędu Gminy, na którym działka leży. Decyzję można dostać od ręki.

Jeśli plany zagospodarowania nie uwzględniają działki, konieczne jest złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie zabudowy terenu. Wówczas do złożonego wniosku należy dołączyć mapę sytuacyjno-wysokościową, wypis i wyrys z ewidencji gruntów oraz projekt inwestycji.

Pozwolenie na budowę

Wniosek o pozwolenie na budowę składamy w Starostwie Powiatowym właściwym dla działki, na której chcemy rozpocząć budowę.

Wniosek o wydanie warunków dostawy mediów

Składamy ów wniosek we właściwych zakładach: energetycznym, wodno-kanalizacyjnym i gazowym.

Dziennik budowy

Musi być prowadzony na każdym etapie prac budowlanych. Są w nim zapisywane wszystkie zdarzenia podczas budowy oraz ogólny przebieg prac.